Stasjonsvegen 16

2100 SKARNES

Grensevegen 639

2240 MAGNOR

Rådhusgata 1

2270 FLISA

Forsterket satsing for næringsutvikling i Odal/Magnor!

Magnor Næringshage og Odal Næringshage har signert en avtale som sikrer et tett, strategisk samarbeid mellom de to ressursmiljøene i Odalen og Eidskog.  Avtalen vil sikre sterk og målrettet innsats for det lokale og regionale næringslivet.

– Det føles naturlig at vi knytter oss sammen i et enda tettere og mer produktivt samarbeid, sier Tove Gulbrandsen i Odal Næringshage og Borge Nordfjeld i Magnor Næringshage. – Vi har lenge hatt et godt samarbeid om enkeltprosjekter, men ser nå at tiden er inne for å jobbe enda tettere sammen for å utvikle det lokale og regionale næringslivet i Sør-Hedmark.

 

BAKGRUNN
Næringshagene i Norge har sikret sin aktivitet mot både nye etablerere og eksisterende bedrifter gjennom sin tilknytning til det nasjonale næringshageprogrammet,  administrert av SIVA. Aktiviteten er landsdekkende og ca 3000 bedrifter over hele landet benytter seg av tjenester fra et nettverk av næringshager. Næringshagene har fellesnevnere i form av blant annet regelverk og rapportering, men samtidig har de en egenart i forhold til størrelse og organisering. I løpet av 2016 ble organiseringen i flere regioner forandret, deriblant Sør-Hedmark.

Magnor Næringshage AS har i løpet av 10 år opparbeidet en solid plattform med kontraktsfestede målbedrifter, prosjekter, energisenter / Newton på Magnor. I tillegg er det etablert et regionalt opplæringskontor i samarbeid med de øvrige næringshagene i regionen.

Magnor Næringshage AS fikk i 2016 et særskilt ansvar for næringsutvikling innen SMB-segmentet i Sør Hedmark via SIVA. Selskapet skal legge til rette for bistand til bedrifter under utvikling, og bistanden tilpasses de enkelte selskapenes ønsker og behov for hele regionen.

Vår region er i areal relativt stor, og mye av arbeidet vil foregå desentralisert i de ulike kommuner. Magnor Næringshage AS legger derfor til rette for å samkjøre sin aktivitet med øvrige næringsutviklere i regionen. Arbeidet vil etter dette bli gjennomført etter felles retningslinjer, felles utviklingsverktøy og felles rapportering.

Man ønsker på denne måten å sikre en samkjøring av ressurser på tvers av kommuner og organisasjonsgrenser. Samtidig vil man kvalitetssikre sitt arbeid gjennom felles arbeidsmetodikk.

Odal Næringshage Utvikling AS har siden oppstarten i 1998 arbeidet med næringsutvikling i begge odalskommunene i tillegg til en node i Gjerdrum. Kommunene er preget av høy aktivitet både fra gründere og fra etablert næring. Selskapet har dessuten tatt betydelige prosjektoppdrag og samfunnsoppdrag i tillegg til den ordinære næringsutviklingen. Odal Næringshage har et stort samlokaliseringsmiljø på Skarnes og et mindre i Gjerdrum kommune i Akershus.

GROBUNN FOR UTVIKLING
– Gjennom mange år som næringsutviklere har vi opparbeidet oss erfaring og kompetanse innen ulike bransjer og næringer. Ved å knytte våre to miljøer tett sammen gjennom en formell avtale får vi et kraftfullt og praktisk miljø med enda større ressurser, sier Borge Nordfjeld.

Tove Gulbrandsen understreker at avtalen først og fremst er inngått for å styrke innsatsen for det lokale og regionale næringslivet. – Vi vil være en enda bedre støttespiller for både etablerte bedrifter og for gründere som ønsker veiledning og råd. Etablererveiledning og samlokalisering av småbedrifter i næringshagene er en viktig del av næringshagevirksomheten, men vi arbeider også tett med etablerte næringsaktører. Målet er å gjøre dem enda sterkere rustet til å utvikle sine bedrifter. Bedriftene kan etter avtaleinngåelsen også inngå en samarbeidsavtale med Magnor Næringshage AS som sikrer tilgang til et bredt kompetansemiljø med delfinansiering fra det nasjonale næringshageprogrammet. Næringshagenes formål er å få gode ideer til å spire og bidra til god grobunn for virksomheter med ambisjoner, sier Nordfjeld og Gulbrandsen.

ET FRUKTBART FELLESSKAP
Samarbeidsavtalen knytter de to næringshagene tettere sammen, men verken eiersammensetning, lokalisering eller administrasjon skal endres. – Å få på plass en avtale til beste for det lokale næringslivet har vært prioritert, hvordan samarbeidet kan utvikle seg videre vil selvfølgelig være et kontinuerlig tema. Avtalen kan danne grunnlag for et senere samarbeid også på eiersiden som i dag er mer enn 50% privateid.

Neste